PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده میباشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمیکنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : لبتک یا عروسک سیستانی30nga
سه شنبه ۰۳ اردیبهشت ۹۲, ۱۰:۰۴
+20**
ﻟﺒﺘﮏ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺗﺎ ﻋﺮﻭﺱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻭ ﺷﺐ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﯿﺎﺭﺍﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻭ ﺷﺐ ﻧﻤﺎﯾﺎﻥ ﺷﻮﺩ. ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﻋﺮﻭﺱ + ﮎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺮﻭﺱ ﮐﻮﭼﮏ. ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻟﺒﺘﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﮊﻩ ﻟﻌﺒﺖ* ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺩﺭﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﻣﻌﯿﻦ*
ﺑﺎﺯﯾﭽﻪ ﻭ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻣﻌﻨﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻟﺒﺘﮏ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺎﻡ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ.
ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﯿﺎﺕ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭﺍﻗﻌﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﺩ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺷﺊ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺍﺵ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﺍﻫﻬﺎﯼ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺍﺧﻼ*ﻗﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﺴﺖ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ
*ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﺸﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ ﻧﻘﺶ ﻭ ﺗﺎﺛﯿﺮﺷﺎﻥ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ. ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺳﻄﺢ ﭘﺨﺶ ﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺎﻥ ﻋﻤﻘﯽ ﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﮐﻮﺩﮎ ﻭ ﺫﻫﻦ ﮐﻮﺩﮎ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ “ﻟﻌﺒﺘﮏ” ﯾﺎ “ﻟﺒﺘﮏ” ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻮﺏ ﺩﺭﺧﺖ ﻣﻘﺪﺱ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ “ﮔﺰ”، ( ﻧﻤﺎﺩ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺯﺍﯾﺶ) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ* ﺭﯾﺸﻪ*ﺍﯼ ﻋﻤﯿﻖ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺍﺭﺩ، ﻭ ﺍﺯ ﺩﯾﺮ ﺑﺎﺯ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪﻥ ﺁﺩﺍﺏ ﺍﺧﻼ*ﻗﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﺍﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﺪﺭﻧﯿﺘﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﯾﻦ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﺗﺮ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻭﺑﺴﺎﯾﺖ ﻭ ﮐﺘﺎﺏ ﭘﯿﺪﺍﯾﺶ ﮐﺮﺩ.
ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻫﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺠﻢ ﺯﯾﺎﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ* ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﺲ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺘﺮﺱ ﺗﺮﯾﻦ ﻭ ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﯾﺮ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺭﺳﺘﯽ ﺍﯾﻔﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
منبع:
http://sistankade.ir/1391/708/%d9%84%d8%a8%d8%aa%da%a9-%d8%b9%d8%b1%d9%88%d8%b3%da%a9-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c/

هامون
سه شنبه ۰۳ اردیبهشت ۹۲, ۱۲:۳۱
http://sistankade.ir/wp-content/uploads/2013/01/%D9%84%D8%A8%D8%AA%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-1.jpg

منبع: سیستان نگاه

سیستانیها
سه شنبه ۰۳ اردیبهشت ۹۲, ۱۶:۰۳
دوستان اگر خودشان یا خانوادشان لبتک درست کرده اند و در اختیار دارن چند تا عکس هم بزارن.

30nga
چهارشنبه ۰۴ اردیبهشت ۹۲, ۰۵:۲۲
هامون گرامی از شما سپاسگذارم بخاطر درج تصویر لبتک.
سیستانیهای گرامی در صورت درج تصویر های جدیدتر مطمئنا گویا تر خواهد بود.

هامون
چهارشنبه ۰۴ اردیبهشت ۹۲, ۰۵:۳۵
سلام
وقتی ابتدایی و میخوندم یادمه یه جور عروسک درست میکردند که از نخ کاموا بود . نخ و دور کتاب میچوندند چند دو .هم تو عرض کتاب هم در طول بعد........... دیگه دنبالش یادم نیست ....شرمنده
ولی عروسک زیبایی درست میشد .حالا نمیدونم این مدل عروسک خاص سیستان بود یا نه؟

قلعه نو
چهارشنبه ۰۴ اردیبهشت ۹۲, ۰۷:۵۹
تشکر ویژه اقا تقی خواجه از ارسالهای زیبایتان شما که تمام هم و غم تان فرهنگ مردمان سرزمین افتاب هست واقعا جای خسته نباشید داره

admin
چهارشنبه ۰۴ اردیبهشت ۹۲, ۱۰:۴۹
با درود به دوستان وهمراهان عزیز این قبیل موارد برای شناساندن فرهنگ عامه ومولفه های فرهنگی یک قوم خیلی با ارزشتر از برخی جلسات بی ثمر وهیاهوهای بیمورد در این روزهاست/خسته نباشید

30nga
پنجشنبه ۰۵ اردیبهشت ۹۲, ۰۶:۰۸
از همه دوستان سپاس گذارم.
طرح هایی برای لبتک را نیز بخوانید
http://www.nimroozonline.ir/showthread.php?t=4099&p=13343#post13343

42d3e78f26a4b20d412==