آیا می دانید ؟
بنیادنیمروز در شبکه های اجتماعی مثل تلگرام و..با شماره های 09360876222 و در خدمت شما دوستان وهمراهان عزیز09214708191

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :)
  Smile
  Smile
 • :(
  Frown
  Frown
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!
 • شکلک 2
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :star:
  Star
  Star
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental