1. در اولویت قرار دادن نسخه موبایل سایت به خاطر Mobile-First Indexing
مطمئنا شما از هنگام مهاجرت گوگل به Mobile-First Indexing کارهایی انجام داده اید. در این رابطه سو تفاهم های زیادی برای کاربران...