هرکاری میکنم سریالش دان نمیشه من بخاططرهمین اومدم ک سریالودان کنم چرانمیشهلطفارسیدگی کنید