سلام ،اعتقادواقعی به عدم تعصبات افراطی قومی ابتدا باید دراندیشه مسوولین محلی نهادینه شود

- - - Updated - - -

سلام ،اعتقادواقعی به عدم تعصبات افراطی قومی ابتدا باید دراندیشه مسوولین محلی نهادینه...