برای فراگیر گرفتن نوجوانان وجوانان سیستانی باید جایزه ها ی بزرگی داده شود وتشویق آن ها برای بازی کردن مانند بازی اصیل سیستانی [align=center][size=large]خسو[/size][/align] یا پیامک هایی به جوانان سیستانی برای با خبر شدن برگزاری چنین مسابقاتی