سلام .همانطور که می دانید زبان دری در نفاط مختلفی از قاره آسیا از سیستان تا آسیای میانه و افغانستان بصور مختلف استفاده میشود . شاید برقرار کردن رابطه و ایحاد یک انجمن بتواند کمک زیادی نماید .مثل انجمن زبان دری و یا هر نام دیگری که مناسب باشد .شايدً هم ايجاد كرسيً زبان سيستانىًً در دانشكاه زابل كه البته خيلي بلند بروازي است .