عازم زاهدانم
کولبارم بد نیست
تکه نانی دارم
خرده هوشی
سر سوزن جزوه ای
خاله ای دارم بهتر از برگ درخت
فروغش بهتر از آب روان