به گفته مدیران بنیادنیمروزماهمگی یک طایفه هستیم اون هم فقط سیستانی