یکی ازبزرگترین افتخارات سیستان این است که ازاولین ترجمه های قرآن کریم به گویش سیستانی ویاواژگان سیستانی است .قرآن ترجمه شده ونفیسی راکه آقای دکتر علی رواقی درآستان قدس رضوی یافته اندپس ازچاپ (قرآن قدس) نامیده اند.این قرآن که به خط ک.فی نوشته شده ازآن روبسیارارزنده است که برگردان دری کهن وسنجیده ای دارد.آقای دکتررواقی مختصات اغوی ودستوری رادرترجمه قرآن قدس مربوط به لهجه حوزه فرهنگی ای می داند که قرآن درآنجا ترجمه شده است واین حوزه رابه صراحت سیستان می داند.ودلیلش دراین تشخیص ،یکسانی واژه هاوترکیبات این ترجمه بالغات وترکیبات ویژه کتب تاریخ سیستان واحیاء الملوک وفرهنگ مهذب الاسماء است که نویسندگان هرسه کتاب بی شک سیستانی بوده اند.آقای جوادمحمدی خمک محقق معاصرسیستانی (صاحب کتاب ارزشمندماتیکان سیستان )علاوه براین دلایل ،سند دیگری درسیستانی بودن حوزه ترجمه قرآن قدس برآن افزوده که مقایسه این ترجمه با گویش زنده وموجودسیستانی امروز است که به استناد فرهنگ معین بازمانده زبان کهن سیستانی (سکزی) می باشدوبسیاری ازواژه های آن ازهزارسال پیش تاکنون به گواهی کتاب صیدنه نوشته ابوریحان بیرونی وکتاب تاریخ سیستان چندان تفاوتی نکرده است .واین افتخار برسیستانیان مبارک بادکه یکی از اولین ترجمه های قرآن کریم به گویش سیستانی است.