[size=large]جهت اطلاع ازاخرین اگهی استخدام دربیماریتان ودرمانگاه واماکن وابسته به پزشکی می توانیدبه سایت زیر یاتلفن های 02184138326-----02184130داخلی 326 مراجه فرمایید.
فعلادرتهران این هفته داردوالبرزبرای سایراستان هاراماهم ازطریق بنیادنیمروزوکانونجهانی سیستانیان اطلاع رسانی می کنیم .وشمانیزازسایت زیر
استخدام نظام پزشکی کشور
استخدام دربیمارستان ودرمانگاه و..[/size
]