گروه موسیقی سیستانی نیمروز در جشنواره فرهنگ اقوام وغرفه بنیادنیمروز در این فیلم مشاهده می کنید گروه موسیقی نیمروز وابسته به بنیادنیمروز کانون جهانی فرهیختگان سیستانی