گونه های مختلف گیاهی درسیستان وجودداردکه عبارتند از: نی، قمیش،تزگ(جگن)،توتک،(لوئی)، هزارنی، بارهنگ آبی، بونی(بونو)، علف بوریا، اویارسلام(اشک) شورگز، مرغ، تاغ پاکوتاه، اشتان، شوروگونه ی جلبک.

ازمیان گیاهان بالا، نی خوراک اصلی گاوسیستان است وهزارنی وبارهنگ آبی برای تغذیه گوسفندموردبهره برداری قرارمی گیرد.توتک یا لوئی هرچندبه اندازه کمی درتغذیه دام بکارمی رود، بیشتربرای درمیان گرفتن کلبه وآغل دام ها وجلوگیری ازرخنه سرما درزمستان کاربرد دارد. همچنین برای ساختن آخور وتوتن وپرده بافی به اندازه فراوان مورداستفاده قرارگرفته ودراقتصادخانوارهای بهره بردارسهم بسزائی داشته است.