نجفی مدیر جهاد کشاورزی استان در گفتگو با خبرنگار اوشیدا در جلسه کار گروه آب کشاورزیی سیستان اظهار کرد : چندین جلسه در محوریت تامین آب تشکیل شد و با پتانسیل آب محدودی که در مخازن داریم فقط برای محدوده زیر شبکه امکان تامین آب است و می توانیم آب را رها سازی کنیم

وی در ادامه افزود:با نشست های که با متولیان امر و نمایندگان محترم و فرمانداران و نمایندگان کشاورزان داشتیم به این جمع بندی رسیدیم که بخش محدود آبی که هست قسمتی از آن برای آبیاری بخشی از زمینها در نظر گرفته شده است

مدیر جهاد کشاورزی استان افزود :در بحث تامین آب مرحله دوم و تکمیل و تامین آب تصمیماتی اتخاذ شده است و قرار شد که در جلسه کارشناسان جهاد کشاورزی و آب منطقه ای مطرح شود
وی با اشاره به اینکه مسله اصلی حل مشکل آب در منطقه سیستان است بیان داشت: در منطقه سیستان مردم بیشتر از کمبود آب در حال رنج هستند
وی تصریح کرد: در سطح ملی بین وزارت نیرو و جهاد کشاورزی با محوریت نمایندگان سیستان جلسه تشکیل شده و بحث انتقال آب با لوله به صورت جدی پیگری شود تا مناطقی که مشکل دارند تامین شود
نجفی در ادامه تاکید کرد: با جلسه ای که در وزارت جهاد کشاورزی برگزار خواهد شد مشکل بهره برداران و کشاورزان منطقه سیستان حل شود

وی با اشاره به اینکه آب در شبکه محدود هست و تمام اراضی را قابل پوشش نیست گفت: در سطح حدود 23هزار هکتارمقرر شد تا هر بهره بردار دو هکتار کشت کند \