جناب استاندار شما در پستهای کلیدی مثل فرمانداری ومدیران کل از زابلی ها استفاده نکردید.مابخاطر نظام چیزی نگفتیم ولی کسی فکرنکنه ما متوجه نیستیم.البته بازهم برایت دعا می کنیم که موفق باشی