افقی : 1- دومقوله بسیارمهم درپیام نوروزی رهبرمعظم انقلاب که باعزم ملی ومدیریت جهادی تحقق خواهدیافت- حرف همراهی عرب2- شکوه جلال- دهان- کارمندسفارتخانه- دروازه3- کج وخمیده- نام آذری- دوستداران4- کاهش یافتن- پایتخت کشوراستعمارگرپیر- ازمیوه ای گرمسیری5- شهرها- بالای فرنگی- نویسنده آمریکائی کلاغها- دست عرب6- ستاره- ازشرکتهای هواپیمائی جهان- دوش، شانه7- پرستنده آتش- الفت گیرنده8- طلایه دار اعداد- یادداشت- رودناشنوا- صدای گوسفند9- مانندبودن- حشره ای که اجتماعی زندگی می کند10- بسته بندی کارخانه ای – اولی مهاجرت است ودومی رشته کوهی درینگه دنیا(دوکلمه)- آداب ورسوم11- گوشت آذری- رودی دراروپا- یار سوزن- دیگدان12- سیاستمدارانقلابی فرانسه – نمره عالی- جوشهای ریزبدن13- منسوب به طایفه ای ازعرب- نفس خسته- داستان بلند14- قله زردکو- جانور- دل آزارکهنه- راز15- پسوندشباهت- نقاش تابلوی غروب طوفان.


عمودی : درضرب المثل فارسی خودش دلیل خودش است- شهرمسجدالاقصی2- جایش درکمراست- آسمان- زرد آن مال سیستان است- حنا3- مرکزکانادا- نژاد ایرانی4- ازماههای قمری- اری ازعلی محمدافغان5- کتابی ازژان ژاک روسو- پنج ترکی- خدای درویش- بی اندازه 6- ساختمان وسازنده اش- قلم انگلیسی- زمانی پرنده دریاچه هامون بود- دریای عرب7- کلمه تعجب- ایالت واستان- خانم ها چشم دیدنش راندارند8- فتنه گر- بله خارجی- درخت زبان گنجشک- استاد آواز ایران9- جوانمرد- انداختنی- چوب خوشو10 – مخفف هوش است- رودی درروسیه- شهر وزنی- زیان11- پنهان- مادرعرب- حرفی سواربرخودش- التماس12- آلبومی ازرضاصادقی- زادگاه حضرت ابراهیم13- افراشته- برانگیخته شدن 14- قوم کهن آمریکای جنوبی- نیکو- عضوی دربدن- نت بیمار15- کارگردان فیلم کیمیا وخاک- روستائی درشمال شهرستان هیرمند.


طراح : ناصرپودینه