1-باد موسمی معروف به 120روزه(خرداد تا شهریور) می وزد
2-باد سور که از اردیبهشت و زمان برداشت گندم و جو و هنگام درو وزش دارد.
3-باد پنجکه پنج روز قبل از عید می وزد
4-باد پلپلاسی از نیمه ی دیماه بعد از حضور و ورود چلچله ها آغاز می شود.
5-باد لوار باد چلّه و باد تموز بخشی از باد 120روزه می باشد
6-باد گو کُش -گاو کُش اول برج نهم می وزذ
7-باد چلّه ی کوچک 17بهمن ماه می وزد
8-باد شش لنگ شش ششک بعد از نوروز را می گویند


سیستان،آداب و رسوم سیستانیان،باد،بادهای سیستان،