تجدید آگهی مزایده عمومی
شهرداری گرگان در نظر دارد باستناد به مصوبه شماره 3/70671/92 مورخه 25/2/92 شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری امتیاز احداث و بهره برداری سنگ شکن (به روش bot) در یک قطعه زمین به مساحت 12000 مترمربع واقع در منطقه توسکستان جنب کارخانه اسفالت شهرداری با کاربری صنعتی دارای مجوز بهره برداری با امتیازات آب . برق را برای مدت 15 سال به بخش خصوصی واگذار نماید . لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی (11/8/94) لغایت آخر وقت ادار ی مورخ 23/8/94 به واحد امور قرار دادهای شهرداری به آدرس: گرگان میدان شهرداری – شهرداری گرگان – طبقه سوم و یا به سایت شهرداری گرگان به آدرس اینترنتی :www.gorgan.ir مراجعه و ضمن دریافت اسناد و مدارک مناقصه نسبت به ارائه تضمین شرکت در مزایده در پاکت الف:اسناد و مدارک شرکت در مزایده ٰ مستندات شناسایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی ٰ رزومه در پاکت ب و پیشنهاد قیمت در پاک ج و با توجه به شرایط ذیل به صورت مکتوب در پاکت در بسته و لاک و مهر شده به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند .

حسین صادقلو شهردار گرگان