یکی از اقوام اصیل سیستاتی که با کشاورزی و گاوداری و صید ماهی رندگی میکردند