حاج حسین مقدم از بزرگان ومعتمدین سیستانی کتابخانه اش را به خانه فرهنگ وهنرسیستانیهااهدا کرد
درراستای عمل به وعده یکی از معتمدین وریش سفیدهای سیستانی که از بزرگان طایفه خمر می باشد؛ حاج حسین مقدم(خمر) کتابخانه شخصی خودرا تقدیم بنیادنیمروز خانه فرهنگ وهنرسیستانیها کرد.
حاج حسین مقدم که از معتمدین وبزرگان سیستانی می باشد وسالهای طولانی از وقت وعمرشریفش را صرف وحدت وهمدلی بین آحاد جامعه واصلاح بین مردم نموده است به مناسبت هفته وحدت ومیلاد پیامبر اعظم(ص) به قولی که در هفته کتاب به بنیادنیمروز خانه فرهنگ وهنرسیستانیها داده بود کتابخانه شخصی خود را بعنوان نذر کتاب از طرف خودش وطایفه خمر تقدیم کرد.در عصر امروز در حضور تعدادی از اعضای هیات مدیره خانه فرهنگ وهنرسیستانیها در منزل خودشان علی رغم کسالت وبیماری شدید این کتاب ها را اهدا نمود وبه قولش عمل کرد.
گفتنی است که هدیه دادن کتاب در بین سیستانیها از دیرباز رواج داشته است وبزرگان وفرهیختگان سیستانی در ایام مختلف اقدام به نذر کتاب می کرده اند اما انچه در این اقدام حاج حسین خمر حائز اهمیت هست این نکته است که ایشان بعنوان یک ریش سفید ومعتمدی که متعلق به نسل گذشته می باشد ولی اهل مطالعه می باشد ودارای کتابخانه تخصصی بوده است ومانند بسایری از بزرگان ومعتمدین برای قضاوت بهتر در مراجعات مردم برای قضاوت وحل وفصل منازعات واختلاف هایی که ناشی از زندگی اجتماعی می باشدحتما مطالعه می کرده اند.لازم بذکر است بزرگان ومعتمدین سیستانی در طوایف مختلف وحتی بزرگانی همچون هیات امنای حسینیه سیستانیها ومساجدی که در محلات وشهرهایی که سیستانیها بودوباش دارند همواره محل رجوع مردم از حل وفصل اختلافات خانوادگی تا نزاع هایی که در بین محلات وطوایف مختلف برسر موضوعات مختلف پیش می امده است بوده اند وهمواره به اجرای عدالت وحفظ جایگاه ریش سفیدی اهمیت می داده اند که نمونه بارز وامروزی آن شوراهای اختلاف در دادگستری می باشد
نکته پایانی اینکه به همت بنیادنیمروز خانه فرهنگ وهنرسیستانیهابزودی قضاوت های حاج حسین مقدم(خمر)بعنوان یکی از گنجینه های فرهنگی وبخشی از میراث فرهنگی ناملموس قوم سیستانی به صورت کتا ب منتشر خواهدشد