باعرضسلام و خسته نباشید من مطالب خوندم در مورد قوم های مختلف سیستان اما در مورد قوم کریم و کریمی ک از قوم های سیستانی و ریشه آن از شیراز مطبی ندیدم