دیدارمدیران بنیادنیمروزسیستانیها با مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان گلستان


تاریخ انتشار : 10 مرداد 1397
موضوع نوشته : اجتماعی, اقتصادی, اخبار برگزیده, گفتگو

نویسنده : nimrooz

تعداد بازدید : 249

کد خبر : 1033


دیدارمدیران بنیادنیمروزسیستانیها با مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان گلستان
درادامه سلسله دیدارهای مدیران بنیادنیمروز خانه فرهنگ وهنرسیستانیها با مدیران ارشد استانی و..در روزسه شنبه9مرداماه1397 تعدادی ازمدیران بنیادنیمروز به نیابت ازمدیران واعضای بنیادنیمروز با حضور در اداره کل اوقاف وامورخیریه استان گلستان با حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی فرد مدیرکل دیدار وگفتگو کردند
به گزارش روابط عمومی واموربین الملل بنیادنیمروز در ابتدای این دیدار اقای محمدآذری ضمن تبریک انتصاب حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی فردبعنوان مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان گلستان به معرفی حاضرین پرداخت وگوشه ای از اهداف وعملکرد بنیادنیمروز را به استحضار مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان گلستان رساند.مدیرمسول روزنامه گلستان نو وپایگاه خبری نیمروزگلستان با اشاره به ظرفیت های موجود در بنیادنیمروز بعنوان بخشی از بدنه اجتماعی سیستانیها خاطرنشان کرد:این توانمندیها که از برکات ودستاوردهای نظام وانقلاب وخون شهدا می باشد درخدمت توسعه وپیشرفت کشور واستان می باشد ودراین بین مرتبط با اهداف ورویکردهای اداره کل اوقاف وامورخیریه می تواند این ظرفیت درخدمت شما وهمکارانتان قراربگیرد.محقق فرهنگ عامه اقوام ومدیرمسول هفته نامه مهرنیمروز با اشاره به معضلات اجتماعی ورویکردجدید اوقاف افزود:نیروهای متخصص ومتعهدما بعنوان شهروندان گلستانی درحوزه های پیشگیری از آسیب های اجتماعی,برنامه های فرهنگی مذهبی,توجه به سبک زندگی اسلامی,احیا وحفظ واشاعه فرهنگ عزاداری دربین اقوام وتوجه به دغدغه های علما ومراجع وهمچنین ایجاداشتغال و..با تمام ظرفیت درکنار اوقاف وامورخیریه می باشد. محمدآذری با اشاره به ظرفیت اجتماعی سیستانیها درگلستان گفت:این جمعیت انبوه ودارای ظرفیت همواره به تاکید بزرگان وبخصوص هیات امنای عزیز وبزرگوار حسینیه سیستانیها وفرهیختگان وشورای راهبردی وسایر معتمدین وفارغ التحصیلان ما درراستای حفظ وحدت وهمدلی واتحاداقوام بوده است واگر ما تاکیدی هم داریم برای توجه به خرده فرهنگ هاست که برای رفاه بشر وآرامش بیشترجامعه این خرده فرهنگ ها باید حفظ شود نه تنها دربین سیستانیها بلکه ما حاضریم کمک کنیم که سایراقوام داشته های ناب فرهنگی به ارث رسیده از نیاکان خود را حفظ نمایند.
در ادامه حضرت حجت الاسلام والمسلیمن سلیمانی فرد ضمن خیرمقدم وتشکر از حضور مدیران بنیادنیمروز گفت:بروشوری که حاوی بخش هایی از تلاش های شمابود قابل تقدیر است ونشان می دهد که شمابرا ی فرهنگ دلسوزهستید.وی بااشاره به شرایط حاکم براستان گلستان وحضور اقوام گوناگون خاطرنشان کرد:اولویت تمام برنامه ها وحرکت ها همواره باید حفظ وتقویت این وحدت ویکدلی باشد.استان گلستان بعنوان رنگین کمان اقوام همواره یک جزیزه باثبات بوده است که برای ایجاداین شرایط بزرگان زحمات فراوانی متحمل شده اند وما باید هرکاری می کنیم حواسمان باشد که به این وحدت خدای ناکرده لطمه ای نخورد.وی تاکیدکرد:حفظ وحدت ویکدلی اقوام دراستان یک اولویت هست وخداراشکر شما نیز دراین مسیرقئم برمی داریدمدیرکل اوفاف وامورخیریه استان گلستان با اشاره به رویکرد اوقاف وامورخیریه خاطرنشان کرد:نیات موقوفات تنها به عزاداری ائمه اطهار(علیهما السلام)ختم نمی شوند؛:وقف یک سنت حسنه ویک صدقه جاریه است وامروزه خدمت رسانی های وقف میتواند چندبعدی واثربخش باشدتوجه به نیازهای جامعه وجهت گیری برمبنای رفع معضلات وهمراه بودن با خواست ونیازهای جامعه یک اولویت است که ما توقع داریم تشکل های مردم نهادی چون بنیادنیمروز نیز به ان توجه داشته باشند.وی افزود:اموری مثل پیشگیری ازآسیب های اجتماعی ومهارت های سبک زندگی,اشتغال خانکی وکمک به ایجاد اشتغال ومهارت آموزی وموضوعات فرهنگی ازدغدغه های ماست واین ظرفیت بزرگ که خداراشکردراختیار نهادهای فرهنگی هست همواره می تواند به کمک شهروندان بیاید وشما نیز دراین راستا هر طرح وبرنامه ویا شرایطی برای استفاده ازخدمات فرهنگی مشاوره ای و..نیروهای دلسوز ومتخصص ماداشته باشید درخدمتتان هستیم.مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان خاطرنشان کرد:مجموعه هایی مثل شما وسایر تشکل های مردم نهاد باید به سمت دردهای جامعه وامورکاربردی مثل ایجاداشتغال بروند وازکارهای نمایشی وآرشیوی یاپرهیز یا کمترشود تا گره از کار مردم بازشود.امروز باید ظرفیت هابه سمت تولید واشتغال برود وسعی کنید درجهت گیریهایتان بیشترهمان رویکرد فرهنگی اجتماعی باشد نه خدای ناکرده جهت گیری وسمت وسوی سیاسی و..که می تواند به مجموعه شما وکارهایی بزرگتان رویکرد فرهنگی کمک خواهد کرد حتی دراعتمادجامعه به شما رویکرد فرهنگی واجتماعی وبخصوص اشتغال ورفع دغدغه مردم موثرتر است.
حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی فرد بااشاره به شرایط کاری ومحیط کاری که مورد سوال یکی از اعضابنیادنیمروز بود نیز خاطر نشان کرد:این کاری بود که از دست ما وهمکارانمان ساخته بود تا برای صرفه جویی درمصرف برق وهمچنین تسهیل کاراربا رجوع وانس والفت بیشتربین نیروهای زحمتکش مجموعه و..انجام بدهیم و ما تمام بخش های تخصصی وموردنیاز ارباب رجوع را درداخل اتاق جلسات تجمیع کردیم که خداراشکر مورد استقبال هم قرارگرفته است واین نمونه کوچکی هست که به ذهن من طلبه رسید وقطعا اگر مابه موارد بارویکرد منطقی وحل مسئله فکر کنیم اتفاقات مبارکی رخ خواهد داد.
در این نشست جناب اقای منصوری از پژوهشگاه مردم شناسی وپیشگیری ازآسیب های اجتماعی بنیادنیمروز که از قضا خودشان موسسه ای تحت عنوان حس برترزندگی درگرگانجدید دارند درخصوص توانمندیهای تخصصی وظرفیت های اجتماعی وانسانی مجموعه وراهکارها مواردی را بیان نمودند.همچنین جناب اقای هادی جهانتیغی از مدیران اندیشکده فرهنگیان بنیادنیمروز وکربلایی حسین دشتی زاده از بزرگان ومعتمدین که درمرکزگفتگوی اقوام بنیادنیمروز با دوستان وظیفه بررسی راهکارهای ایجاد وتقویت دوستی ومهربانی بیشتردربین اقوام استان را بعهده دارند نیز به طرح دیدگاه پرداختند وبه نوبه خود ضمن تبریک انتصاب حضرت حجت الاسلام والمسلمین سلیمانی فرد آمادگی خود ومجموعه کاری خودرا برای تعامل بیان نمودند.
ازنکات حائزاهمیت دراین دیدارکه به اصرار جناب اقای عسکری رئیس دفترمدیرکل به دلیل شرایط محیطی باتعدادمعدودبرگزارشد؛خوشر ویی وشادابی مجموعه ازجمله مسول دفترمدیرکل وانجام دیداردر راس ساعت مقرر وتوجه مدیرکل به بروشوری که بعنوان گزارش جستاری به رویت ایشان رسید که با دقت وتیزبینی ضمن ورق زدن سوالات زیرکانه ای نیز بیان فرمودند.همچنین فضای سالن جلسات وکنارهم بودن مدیرکل ومعاونین وکارشناسان یک جوصمیمانه ای را بوجود آورده بود که درقیاس با برخی شرایط موجود در ادارات وسازمان ها واقعا جذاب وجالب بود/