ضبط بازیهای سنتی سیستانیهای گلستان برای صداوسیما/مشارکت بنیادنیمروز وشبکه گلستان,نسیم وشما برای ضبط بازیهای سنتی سیستانی های گنبد


تاریخ انتشار : امروز, 21:55
موضوع نوشته : ورزشی, فرهنگی هنری, اخبار برگزیده, اقوام گلستان

نویسنده : nimrooz

تعداد بازدید : 0

کد خبر : 1025

سیستانیهای گنبد وبنیادنیمروز درکنارصداوسیما جشنواره بازیهای سنتی زابل ابادگنبد را اجراوضبط کردندادامه مطلب


تاريخ : جمعه هشتم تیر ۱۳۹۷ | 0:33 | نویسنده : WWW.NIMROOZONLINE.COM/09111772048 | آرشیو نظرات بنیادنیمروز

ضبط بازیهای سنتی سیستانیهای گلستان برای صداوسیما/مشارکت بنیادنیمروز وشبکه گلستان,نسیم وشما برای ضبط


ضبط بازیهای سنتی سیستانیهای گلستان برای صداوسیما/مشارکت بنیادنیمروز وشبکه گلستان,نسیم وشما برای ضبط بازیهای سنتی سیستانی های گنبد


تاریخ انتشار : امروز, 21:55
موضوع نوشته : ورزشی, فرهنگی هنری, اخبار برگزیده, اقوام گلستان

نویسنده : nimrooz

تعداد بازدید : 0

کد خبر : 1025

سیستانیهای گنبد وبنیادنیمروز درکنارصداوسیما جشنواره بازیهای سنتی زابل ابادگنبد را اجراوضبط کردند
به همت بنیادنیمروز وهمراهی شورا ودهیار زابل اباد گنبد وهمچنین حمایت وپشتیبانی مدیرکل صداوسیمای گلستان ومعاونین وکارشناسان وبرنامه سازان این شبکه مدتهاست که اداب ورسوم سیستانیها مرتب از صداوسیما پخش می شود.در روزهای پایانی خرداد1397در زابل آبادگنبد بخش از این بازیهای سنتی سیستانیها برای پخش از شبکه های گلستان ونسیم وشما و..ضبط گردید واین برنامه به همت جناب قربانی از تهیه کنندگان وبرنامه سازان ومجریان توانای گلستان وبنیادنیمروز در زابل اباد با حضور صدها نفر از سیستانیهای گنبد وگلستان ضبط شد


تاريخ : جمعه هشتم تیر ۱۳۹۷ | 0:32 | نویسنده : WWW.NIMROOZONLINE.COM/09111772048 | آرشیو نظرات بنیادنیمروز

بازی قلعه پوده سیستانی درجشنواره بازیهای سنتی بنیادنیمروزدرزابل آبادگنبد


بازی قلعه پوده سیستانی درجشنواره بازیهای سنتی بنیادنیمروزدرزابل آبادگنبد/قله پوده بازی سنتی سیستانیها


تاریخ انتشار : امروز, 21:10
موضوع نوشته : اجتماعی, ورزشی, فرهنگی هنری, اخبار شهرستان, اخبار برگزیده

نویسنده : nimrooz

تعداد بازدید : 1

کد خبر : 1024

قلعه پوده(قله پوده)بازی سنتی سیستانی/بازیهای سنتی سیستانیها توسط بنیادنیمروز دربین سیستانیهای گلستان ترویج می شود

تاريخ : جمعه هشتم تیر ۱۳۹۷ | 0:32 | نویسنده : WWW.NIMROOZONLINE.COM/09111772048 | آرشیو نظرات بنیادنیمروز

بازی قلعه پوده سیستانی درجشنواره بازیهای سنتی بنیادنیمروزدرزابل آبادگنبد


بازی قلعه پوده سیستانی درجشنواره بازیهای سنتی بنیادنیمروزدرزابل آبادگنبد/قله پوده بازی سنتی سیستانیها


تاریخ انتشار : امروز, 21:10
موضوع نوشته : اجتماعی, ورزشی, فرهنگی هنری, اخبار شهرستان, اخبار برگزیده

نویسنده : nimrooz

تعداد بازدید : 1

کد خبر : 1024

قلعه پوده(قله پوده)بازی سنتی سیستانی/بازیهای سنتی سیستانیها توسط بنیادنیمروز دربین سیستانیهای گلستان ترویج می شود


برچسب*ها: قلعه پوده , قله پوده؛بازی قلعه پوده سیستانی , بازیهای سنتی سیستان وبلوچستان

ادامه مطلب


تاريخ : جمعه هشتم تیر ۱۳۹۷ | 0:3 | نویسنده : WWW.NIMROOZONLINE.COM/09111772048 | آرشیو نظرات بنیادنیمروز

بازی قلعه پوده سیستانی درجشنواره بازیهای سنتی بنیادنیمروزدرزابل آبادگنبد/قله پوده بازی سنتی سیستانیه


بازی قلعه پوده سیستانی درجشنواره بازیهای سنتی بنیادنیمروزدرزابل آبادگنبد/قله پوده بازی سنتی سیستانیها


تاریخ انتشار : امروز, 21:10
موضوع نوشته : اجتماعی, ورزشی, فرهنگی هنری, اخبار شهرستان, اخبار برگزیده

نویسنده : nimrooz

تعداد بازدید : 1

کد خبر : 1024

قلعه پوده(قله پوده)بازی سنتی سیستانی/بازیهای سنتی سیستانیها توسط بنیادنیمروز دربین سیستانیهای گلستان ترویج می شود
بازیهای سنتی سیستانی یا بعبارتی بازیهای بومی ومحلی سیستانیها یکی از جذابیت های فرهنگی آداب ورسوم سیستانیها می باشد وسیستانیهای گلستان نیز همانندسایر سیستانیها به این آداب ورسوم سنتی خویش می بالند وبه همت بنیادنیمروز خانه فرهنگ وهنرسیستانیها ودهیار وشورای اسلامی زابل آبادگنبد این چندمین بار است که جشنواره بازیهای سنتی سیستانی وجشنواره بازیهای بومی ومحلی سیستانیهای گلستان در زابل آباد برگزار می شود. بازی سنتی قلعه پوده(قله پوده)یکی از بازیهای مهیج سنتی سیستانی هاست/قلعه پوده(قله پوده) دارای معانی زیبایی هست که در هریک از جشنواره های بنیادنیمروز درشهرهای مختلف حتما بازی قلعه پوده برگزار می شود/قلعه پوده به معنای قلعه سست می باشد وتیم مدافع نفراتش به صورت قلعه می شوند وسربه سر می گذارند ویک نفرشان بعنوان مدافع ونگهبان دورقلعه می چرخد تا نگذاره مهاجمین بیایند وروی قلعه بپرند وانها اگر لمس شوند از بازی بیرون می روند واگر روی قلعه پریدند اینقدر انجا سواری وکولی می خورند تا قلعه خراب شود یا مدافعین مقاومت کنندتاقلعه شان خراب نشود/برای اطلاع از نحوه بازی وهمچنین دعوت از تیم بازیهای سنتی بنیادنیمروز برای جشنواره ها وهمچنین دعوت از گروه موسیقی سیستانی بالباس سنتی برای جشنواره ها وهمایش ها و..با تلفن09360876222 و09113721921-09111772048 درتماس باشید