دفترنمایندگی بنیادنیمروزسیستانیها(زابل وبلوچ) در شهرستان گنبدکاووس افتتاح شد درپی حمایت های مسولین استان وشهرستان وباحضور معاون استاندار وفرماندارویژه گنبد ومعاون سیاسی امنیتی؛شهردار واعضای شورای شهر گنبدکاووس,روسای ادارت ونهادها,معتمدین وبزرگان سیستانی ازجمله هیات امنای حسینیه سیستانیهای گرگان وگنبد,فعالان سیاسی اجتماعی استان؛اعضای شورای شهر وروستاهای استان؛رئیس روابط عمومی وامور بین الملل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری گلستان ومدیران بنیادنیمروز در سطح استان؛ذفتر بنیادنیمروز در گنبد کاووس افتتاح شد